Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Doručování písemností na úřední adresu


Informace o doručování písemných zásilek občanům s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese – ohlašovně Obecního úřadu Lednice, Zámecké náměstí 70.

Obecní úřad Lednice nepřebírá od doručovatelů soukromou korespondenci pro občany, jimž byla přidělena tzv. úřední adresa – Lednice, Zámecké náměstí 70. Tato adresa slouží jako evidenční údaj především za účelem vydání osobních dokladů občanovi. V budově Obecního úřadu Lednice, na adrese Lednice, Zámecké náměstí 70, nikdo z občanů s tzv. úřední adresou fyzicky nebydlí, nemá zde svou domovní schránku a proto jim není možno osobní korespondenci doručit.

Obecní úřad Lednice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale v případě doporučených zásilek umožňuje doručovatelům zásilek zanechat ve svém sídle, na podatelně, výzvu k převzetí zásilky a poučení. Každý občan s trvalým pobytem na „úřední adrese“ má možnost v úředních hodinách učinit dotaz na Obecním úřadě v Lednici a zjistit, zda pro něho doručovatel zanechal „výzvu“.

Dále platí, že:

 • zásilka je pro adresáta uložena na České poště v Lednici, Zámecké náměstí 71, kontaktní telefonní číslo 519 340 132–133;
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, tzv. fikce doručení se všemi právními důsledky;
 • prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu;
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení;
 • po uplynutí lhůty vrací doručovatel zásilku odesílateli.

Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly zásilky doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, příp. aby využil všechny možnosti vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Možnosti doručování

 • nahlásit na ohlašovně dle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která je zanesena do informačního systému evidence obyvatel; tuto adresu mají za povinnost využívat veškeré správní orgány a soudy;
 • nahlásit soudu nebo správním orgánům adresu pro doručení písemností spojených s konkrétním správním řízením;
 • zřídit si datovou schránku;
 • zajistit si na České poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávání si zásilky přímo na poště;
 • zajistit si na České poště za poplatek „dosílku“, tj. přeposílání zásilek na adresu, kde se fakticky zdržuje;
 • zřídit si na České poště za poplatek P. O. BOX.

Informace o doručování písemných zásilek občanům s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese – ohlašovně OÚ Lednice

informace-o-dorucovani-pisemnych-zasilek-obcanum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,06 kB
Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie