Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Mobilní aplikace obce Lednice ke stažení ZDE

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Lednice

Obec Lednice je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí Obce Lednice je její místní část Nejdek. Obci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem identifikační číslo organizace 00283339. Prapor i znak obce byly slavnostně uděleny předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem dne 6. října 2004 pod č.j.: 8409/04. Obec je právnická osoba, která v právních vztazích vystupuje svým jménem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Obec Lednice vykonává správu v přenesené působnosti v oblasti matriční agendy rovněž pro obce Bulhary a Hlohovec. Na základě dohody zajišťuje přestupkovou agendu pro Bulhary a Hlohovec. Stavební úřad pro obec Lednici vykonává Městský úřad Břeclav – stavební úřad. Statutárním zástupcem obce je starosta.

Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice
Telefon: 519 340 112
Fax: 519 340 112
E-mail: kancelar@lednice.cz
WWW: lednice.cz
ID Datové schránky: yxpbc7v
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Zámecké náměstí 70
  691 44 Lednice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Zámecké náměstí 70
  691 44 Lednice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 14:00po předchozí telefonické, emailové dohodě
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:0012:00 – 14:00po předchozí telefonické, emailové dohodě
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  epodatelna@lednice.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: yxpbc7v
1381969329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00283339
DIČ: CZ00283339
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet 2020
  schvaleny-rozpocet-2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,66 MB
  Staženo: 390×
  Vloženo: 26. 6. 2021

  Rozpočty

  Rozpočet 2015
  rozpocet-2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB
  Staženo: 353×
  Vloženo: 26. 6. 2021
  Rozpočet 2014
  rozpocet-2014.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
  Staženo: 377×
  Vloženo: 26. 6. 2021
  Rozpočet 2013
  rozpocet-2013.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB
  Staženo: 377×
  Vloženo: 26. 6. 2021
  Rozpočet 2012
  rozpocet-2012.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,85 kB
  Staženo: 341×
  Vloženo: 26. 6. 2021

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Lednice
  Zámecké náměstí 70
  691 44 Lednice
 • e-mailem: kancelar@lednice.cz
 • elektronickým podáním: epodatelna@lednice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 519 340 112
Úřední hodiny
pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00po předchozí telefonické, emailové dohodě
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00po předchozí telefonické, emailové dohodě

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
  • svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
  • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
  • zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
  • Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
  • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
  • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
  • výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
  • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  • vzdělávání (školský zákon)
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
  • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
  • některých dalších organizacích a orgánech
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
  • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k
  • orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
  • podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
  • zákonů
  • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů /krizový zákon/
  • nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Lednice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací (382.84 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Lednice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Lednice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2023

Výroční zpráva o poskytování informaci dle zákona č 106_1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 626 kB
Staženo: 78×
Vloženo: 12. 1. 2024

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 638 kB
Staženo: 166×
Vloženo: 9. 1. 2023

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 690,14 kB
Staženo: 314×
Vloženo: 10. 2. 2022

Výroční zpráva 106/1999 za rok 2020

vyrocni-zprava-1061999-za-rok-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 679,53 kB
Staženo: 376×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva za rok 2012

vyrocni-zprava-za-rok-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 396,67 kB
Staženo: 334×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva obce Lednice za rok 2011

vyrocni-zprava-za-rok-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 674,95 kB
Staženo: 337×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva 2010

vyrocni-zprava-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 406,12 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,49 kB
Staženo: 367×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,97 kB
Staženo: 371×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,72 kB
Staženo: 342×
Vloženo: 26. 6. 2021

Výroční zpráva 2005 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2005 v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,27 kB
Staženo: 362×
Vloženo: 26. 6. 2021

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při návodech pro řešení vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, životních situací, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Životní situace: Služby veřejné správy na portal.gov.cz
Stránky Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (104.82 kB)

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3 4 5
5
6
5
7
1
8 9
1
10 11 12
1
13
1
14
1
15 16
1
17 18 19
1
20
2
21
1
22 23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
3
29 30
1
31 1 2
4
3
2
4
1

Partneři

Lichtenštejnské stezkyJížní morava

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:07

Slunce zapadá:20:50

Web kamera

Lednice

Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3 4 5
5
6
5
7
1
8 9
1
10 11 12
1
13
1
14
1
15 16
1
17 18 19
1
20
2
21
1
22 23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
3
29 30
1
31 1 2
4
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.