Menu

Obec Lednice
Lednice
Obec Lednice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Svatební obřady


Adresa

Obecní úřad Lednice
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice

Tel: 519 340 112, 513 035 497
E-mail: matrika@lednice.cz

Kontaktní osoba: Monika Krejzová

Informace k uzavírání manželství v obci Lednice v roce 2021

Občanský obřad

Zajišťuje Obecní úřad Lednice, matrika – p. Monika Krejzová
Matrikářka (tel. 513 035 497 nebo 519 340 112, e-mail: matrika@lednice.cz)

Církevní obřad

Zajišťuje Farní úřad Lednice – R.D. Dr Łukasz Andrzej Szendzielorz
Farář (tel: +420 737 039 850, e-mail: farnost@postorna.cz)

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).

Občanské obřady stanovené oddávací termíny v roce 2021

První a třetí sobota v měsíci, červen a září všechny soboty, tj.:
2. 1., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6., 3. 7., 17. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

Časové rozmezí obřadů od 10:00 hodin do 14:00 hodin.
1 obřad = 30 minut.

Stanovená místa obřadů
 • Obřadní síň v budově OÚ celoročně      
 • Státní zámek, příp. zámecký park                                                                                            
Duben – říjen
 • Rybniční zámeček (příp. dle domluvy)
 • Hraniční zámeček (příp. dle domluvy)
 • jiné vhodné místo vždy po předchozí domluvě
Postup při vyřízení občanského obřadu

Snoubenci si telefonicky, e-mailem nebo osobně na matrice OÚ Lednice dohodnou předběžnou rezervaci termínu pro uzavření manželství. Nejpozději měsíc před dohodnutým termínem předloží snoubenci při osobní návštěvě na matrice podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (příp. písemnou žádost o povolení obřadu mimo stanovený oddávací termín a povolení obřadu na jiném vhodném místě). Se snoubenci jsou projednány všechny podrobnosti a náležitosti týkající se předložení potřebných dokladů a také průběhu svatebního obřadu. Po uzavření manželství je matrikou vystaven oddací list, který si novomanželé po předchozí domluvě vyzvednou osobně, nebo je OL zaslán na uvedenou adresu jednoho z novomanželů.
Potvrzení o uzavření manželství pro zaměstnavatele, za účelem proplacení volna na den svatby, matriky nevydávají. Místo tohoto potvrzení lze zaměstnavateli předložit k nahlédnutí oddací list.

Ke svatebnímu obřadu zajišťuje OÚ Lednice mimo jiné i hudbu. Na obřad si mohou snoubenci, po předchozí domluvě a ve vlastní režii, zajistit živou hudbu, příp. jinou variantu.
Přípravu  a výzdobu místa pro svatební obřady „na jiném vhodném místě“ si zajišťují snoubenci sami, dle vlastních představ a požadavků. K takovému obřadu je nutno nachystat minimálně stolek, na kterém se podepíše protokol o uzavření manželství.
Tyto služby pro snoubence zajišťují i svatební agentury.

Dlouhodobě spolupracujeme

Svatební agentura „ EVENTA – Eva Koudelová
Tel.: +420 723 651 391,
E-mail: agenturaeventa@gmail.com

Svatební salon Miris, svatební a společenská móda, Miroslava Jarošková
Tel.: 739 324 420

OÚ Lednice, matrika, nezajišťuje služby foto-video.
Dlouhodobě spolupracujeme s fotografy, kteří mají zkušenosti s focením v našich svatebních prostorách:

 • Dušan Cupal, Břeclav, tel. 739 324 109;
 • Pavel Hotárek, Podivín, tel. 721543982;
 • pan Martin Dvořák, Břeclav, tel. 603 525 959;
 • pan Tomáš Solařík, Břeclav, tel. 731 416 117.

Doklady nutné k předložení na matrice

K vyplněnému a podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ snoubenci předkládají:

Snoubenec – občan ČR

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodný list společného dítěte (pokud snoubenci mají společné dítě)
 • rodný list dítěte nevěsty (pokud otec dítěte není znám)

Snoubenec – cizinec

 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince
 • rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v ČR, pokud domovský stát takový doklad nevydává předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba v případě, že je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-odd. cizinecké policie; tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku), tento doklad nepředkládá snoubenec- cizinec, který je občanem členského státu Evropské unie, anebo občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ust. §57 zákona o matrikách).
Tzn.: příslušné cizozemské listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „APOSTILLE“. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.
Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem, který je jmenovaný dekretem příslušného soudu v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, bude nutné zajistit ověření dokladů naším zastupitelským úřadem ve státě, ve kterém bude překlad pořízen.
Je nezbytné, aby se svatebního obřadu účastnil soudní tlumočník. Soudního tlumočníka si snoubenci zajišťují na své vlastní náklady. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikářky, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu.  Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk slovem i písmem a učiní o tomto osobně před matrikářkou písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Na předem dohodnuté osobní schůzce vyžadujeme přítomnost obou snoubenců, vyplňuje se dotazník, příp. další žádosti a současně se předkládají  potřebné doklady.

Průběh  obřadu

Snoubenci se v dohodnutý svatební den dostaví na místo obřadu nejpozději 15 minut před dohodnutou hodinou, předloží své doklady totožnosti a předají matrikářce prstýnky. Před začátkem obřadu jsou rovněž ověřeny a do spisu zapsány údaje svědků, kteří jsou povinni předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Svědkem může být osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, může jím být i cizí státní příslušník.

Program  obřadu
 • slavnostní uvedení snoubenců a svatebčanů
 • příchod oddávajícího a matrikářky za doprovodu hudby
 • matrikářka představí snoubence a svědky oddávajícímu
 • slavnostní proslov oddávajícího
 • slavnostní výměna prstýnků, první manželské políbení, podpis protokolu o uzavření manželství za doprovodu hudby
 • blahopřání oddávajícího, matrikářky a ostatních svatebních hostů novomanželům za doprovodu hudby.

Po obřadu jsou novomanželům vráceny upravené občanské průkazy s potvrzením o změně stavu a příp. příjmení a také je dohodnut termín a způsob převzetí oddacího listu.
Novomanžel, kterému byl upraven občanský průkaz, má povinnost, v souladu s ust.
§14, odst. 1,  písm.c), zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání nového občanského průkazu, a to do 15 dnů ode dne převzetí oddacího listu.

Smluvní poplatky za svatební obřady r. 2021

Smluvní poplatky, jako úhrada nákladů spojených se zajištěním svatebního obřadu ve schváleném termínu a na schváleném místě pro občanské obřady (jedná se o náklady spojené se zajištěním kompletního důstojného obřadu mimo obřadní síň v budově OÚ), jsou stanoveny Radou obce Lednice ve výši:

 • obřadní síň v budově OÚ: bezplatně
 • prostory Státního zámku, zámecký park, Hraniční nebo Rybniční zámeček: 3. 000,- Kč
 • jiné vhodné místo: 3. 000,- Kč

Za povolení obřadu mimo schválený termín stanovila RO Lednice příplatek ve výši 5. 000,- Kč.

Poplatky jsou splatné předem do pokladny obce.


Církevní obřady

Obecní úřad Lednice vydává na žádost „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“ snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít církevní sňatek v rámci matričního správního obvodu (katastr obce Lednice, Hlohovec a Bulhary) a zároveň splní všechny požadavky dané platným právním předpisem. Bližší informace ohledně vyřízení osvědčení poskytne matrikářka.

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku se vystavuje bezplatně a je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání ke dni sňatku.

Termíny a ostatní organizační záležitosti týkající se uzavření církevního sňatku si snoubenci řeší osobně s příslušným církevním oddávajícím.


V Lednici dne 15. 10. 2020

Kompletní informace k uzavírání manželství v obci Lednice v roce 2021

Kompletní informace k uzavírání manželství v obci Lednice v roce 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 70 kB
Vloženo: 4. 11. 2020
Obec Lednice
Obec

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část.

Více z historie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 6. 12. 2021
sněžení 2 °C -3 °C
úterý 7. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
středa 8. 12. skoro jasno 1/-3 °C
čtvrtek 9. 12. sněžení 0/-2 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.