21.09.2020, svátek má Matouš (zítra Darina)

Poplatek z pobytu


Informace o změně místního poplatku – poplatek z pobyt

Dne 12. 12. 2019 byla na jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Lednice schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

Změnou zákona o místních poplatcích budou zrušeny poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatky z ubytovací kapacity. Nově se bude dle obecně závazné vyhlášky vybírat poplatek z pobytu. Sazba poplatku činí 21 Kč.

Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Plátce poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.

Všichni ubytovatelé mají povinnost do 30.01.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách, popřípadě v listinné podobě na obecním úřadě.

Hlášení se podává v kanceláři odboru organizačního a vnitřních věcí - paní Vaníčková, tel.: 519 340 112, případně lze hlášení poslat poštou, či elektronickou poštou (vystavba@lednice.cz). Na základě tohoto hlášení uhradí poplatník vyměřený poplatek na pokladně OÚ Lednice nebo převodem na účet č. 1381969329/0800, VS: 1345.

V příloze zasíláme formulář k ohlášení, hlášení místního poplatku z pobytu a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte Obecní úřad Lednice, odbor organizační a vnitřních věcí, paní Vaníčkovou, tel.: 519 340 112, e-mail: vystavba@lednice.cz.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice