25.10.2020, svátek má Beáta (zítra Erik)

9. Příjem žádostí a dalších podání


Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit podání, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Stížnosti a petice
Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se
stěžovatelem záznam, který stěžovatel podepíše. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, nikoli
podle označení.
Centrální evidenci stížností vede odbor organizační a vnitřních věcí.
Petice se podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o
právu petičním.

Návrhy a podněty
Návrhy a podněty lze podat u jednotlivých odborů, podle jejich působnosti. Tímto není
dotčena možnost občanů obrátit se na volené členy zastupitelstva včetně starosty a jeho
zástupců.

Rozhodnutí
Rozhodnutí jsou vydávány jednotlivými odbory v přenesené působnosti na základě žádosti
(návrhu) nebo z úřední moci. Doklady, které je žadatel povinen předložit k žádosti, na základě
které má být vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření, stejně tak jako místo, lhůtu a způsob, kde
lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí (opatření) příslušného odboru nebo
orgánu obce, případné postupy a lhůty, které musí odbory či orgány obce dodržovat, jsou
uvedeny u jednotlivých odborů, případně přímo u jednotlivých druhů rozhodnutí (opatření).
Příslušné tiskopisy (žádosti, návrhy apod.) jsou k dispozici na příslušných odborech (pokud k
žádosti nestačí neformální dopis ). Jde - li o samostatnou působnost a rozhoduje-li příslušný
orgán obce (rada, zastupitelstvo), neplatí opravné prostředky a lhůty dle obecného
správního řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Platné znění nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých odbor jedná a rozhoduje je k
nahlédnutí u jednotlivých odborů. Sbírka zákonů ČR je uložena na majetkoprávním odboru, v úřední dny je možno nahlédnout.

Příjem podání
a) ústně nebo telefonicky (519 340 112) na příslušném odboru obecního úřadu
b) na adresu: Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně úřadu (viz výše uvedená adresa),
c) faxem na čísle 519 340 112
d) prostřednictvím elektronické pošty na adrese kancelar@lednice.cz.

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek: = zavřeno =

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice