25.10.2020, svátek má Beáta (zítra Erik)

8. Žádosti o informace


Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a
způsob poskytování informací státním orgány a orgány územní samosprávy stanovuje
z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace. Obecní úřad Lednice
poskytne informace vztahující se k jeho působnosti ze žádosti musí být zřejmé, kterému
povinnému subjektu je určena a kdo jej činí.

Podání žádosti
Žádost o poskytnutí informace se podává ústě nebo písemně, a to i prostřednictvím
telekomunikačního zařízení na kontaktní adresu.

Vyřizování žádostí
Ústně či telefonicky podané žádosti o informace jsou vyřizovány ihned, nepovažuje-li žadatel
informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obecní úřad Lednice posoudí obsah písemné žádosti a pokud žádost splňuje všechny
náležitosti, poskytne informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání. Ze závažných důvodů lze
lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní prodloužit.

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15
dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti . Odvolání
se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné
působnosti, rozhoduje o odvolání rada obce.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice