25.10.2020, svátek má Beáta (zítra Erik)

10. Opravné prostředky


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit opravné podání, které dle obsahu projedná rada obce, zastupitelstvo obce nebo starosta.
Proti rozhodnutí strážníků obecní policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánu obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady obce, zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na postavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.
Proti ostatním úkonům orgánu obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumávání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963  Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice