20.10.2020, svátek má Vendelín (zítra Brigita)

11. Formuláře


Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při návodech pro řešení vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, životních situací, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

13. Předpisy


1. Nejdůležitější používané předpisyPřehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
2. Vydané právní předpisyPřehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti předpisy povinného subjektu.

1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
• zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
• zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
• zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
• zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
• vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
• zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
• zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k
orgánům obcí a obecní policii
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů
• zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů /krizový zákon/
• nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
2. Vydané právní předpisy
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti předpisy povinného subjektu.
Vydané právní předpisy
http://www.lednice.cz/cs/uredni-deska/?explorer_dir=/vyhlasky

14. Úhrady za poskytování informací


1. Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem poskytování a s tím spojených služeb.
2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíUsnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona orgánu o výši úhrad v případě odvolání nebo stížnosti.

15. Licenční smlouvy


1. Vzory licenčních smluvVzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
2. Výhradní licenceLicenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14 a odst. 4 zákona.

17. Výroční zpráva dle zák. č.106/99Sb.


Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 poskytování informací podle § 18 zákona.

18. Odpovědi na žádosti


2012--57--novotna
rozhodnuti-12942018rozhodnuti-12942018 (30.11.2018)
sdeleni-13862017sdeleni-13862017 (05.01.2018)
sdeleni-1292018sdeleni-1292018 (14.03.2018)
sdeleni-8712018sdeleni-8712018 (25.09.2018)
474---21.9.2011474---21.9.2011 (04.10.2011)
sdeleni-8692018sdeleni-8692018 (25.09.2018)
ulice-21.-kvetnaulice-21.-kvetna (24.10.2011)
rozhodnuti-3012020rozhodnuti-3012020 (29.04.2020)
sdeleni-8702018sdeleni-8702018 (25.09.2018)
rozhodnuti-1942017rozhodnuti-1942017 (23.02.2017)
sdeleni-4572016sdeleni-4572016 (23.02.2017)
sdeleni-6192018sdeleni-6192018 (02.07.2018)
rozhodnuti-3022020rozhodnuti-3022020 (29.04.2020)
6.8.20106.8.2010 (20.01.2011)
471komise471komise (21.07.2020)
740-vyveska740-vyveska (08.02.2012)
sdeleni-11822014sdeleni-11822014 (23.02.2017)
sdeleni-12532017sdeleni-12532017 (06.11.2017)
30.3.2011-rozhodnuti30.3.2011-rozhodnuti (30.05.2011)
sdeleni-1902020sdeleni-1902020 (11.03.2020)
rozhodnuti-112019rozhodnuti-112019 (10.01.2019)
880-zaznam-op880-zaznam-op (01.09.2020)
sdeleni-11042017sdeleni-11042017 (01.11.2017)
sdeleni-13892017sdeleni-13892017 (05.01.2018)
sdeleni-692019sdeleni-692019 (11.02.2019)
sdeleni-13242016sdeleni-13242016 (23.02.2017)
sdeleni-13082017sdeleni-13082017 (29.11.2017)
533-sdeleni-26.7.2011533-sdeleni-26.7.2011 (01.08.2011)
sdeleni-12422018sdeleni-12422018 (30.11.2018)
10.8.201010.8.2010 (20.01.2011)
rozhodnuti-3.6.2011rozhodnuti-3.6.2011 (07.06.2011)
sdeleni-13512018sdeleni-13512018 (10.01.2019)
27.10.201027.10.2010 (20.01.2011)
25.5.201125.5.2011 (01.08.2011)
sdeleni-1302018sdeleni-1302018 (14.03.2018)
sdeleni-13712017sdeleni-13712017 (11.12.2017)
sdeleni-1282018sdeleni-1282018 (14.03.2018)
rozhodnuti-13602018rozhodnuti-13602018 (10.01.2019)
sdeleni-13882017sdeleni-13882017 (05.01.2018)
78120207812020 (05.08.2020)
sdeleni-12412018sdeleni-12412018 (30.11.2018)
rozhodnuti-10802016rozhodnuti-10802016 (23.02.2017)
skmbt_c20311082509290skmbt_c20311082509290 (31.08.2011)
sdeleni-3182020sdeleni-3182020 (29.04.2020)
sdeleni-152018sdeleni-152018 (22.01.2018)
rozhodnuti-832019rozhodnuti-832019 (11.02.2019)
sdeleni-09072020sdeleni-09072020 (14.07.2020)
rozhodnuti-12342015rozhodnuti-12342015 (23.02.2017)
sdeleni-12542017sdeleni-12542017 (06.11.2017)
443---21.9.2011443---21.9.2011 (04.10.2011)
sdeleni-11052017sdeleni-11052017 (01.11.2017)
sdeleni-11592018sdeleni-11592018 (30.11.2018)
rozhodnuti-8202017rozhodnuti-8202017 (18.07.2017)
rozhodnuti-11192017rozhodnuti-11192017 (01.11.2017)
rozhodnuti-10532016rozhodnuti-10532016 (23.02.2017)
sdeleni-6182018sdeleni-6182018 (02.07.2018)
sdeleni-c.j.-923-2020sdeleni-c.j.-923-2020 (17.09.2020)
sdeleni-6172018sdeleni-6172018 (02.07.2018)
sdeleni-1312018sdeleni-1312018 (14.03.2018)
prijem-starostyprijem-starosty (19.10.2011)
9.8.20109.8.2010 (20.01.2011)
sdeleni-13232016sdeleni-13232016 (23.02.2017)
sdeleni-13872017sdeleni-13872017 (05.01.2018)
rozhodnuti-8212017rozhodnuti-8212017 (18.07.2017)
954-vyveska954-vyveska (08.02.2012)
rozhodnuti-12952018rozhodnuti-12952018 (30.11.2018)
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice