18.04.2021, svátek má Valérie (zítra Rostislav)

1. Název


Obec Lednice

2. Důvod a způsob založení


Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek založení a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Lednice je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí Obce Lednice je její místní část Nejdek. Obci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem identifikační číslo organizace 00283339. Prapor i znak obce byly slavnostně uděleny předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem dne 6. října 2004 pod č.j.: 8409/04. Obec je právnická osoba, která v právních vztazích vystupuje svým jménem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Obec Lednice vykonává správu v přenesené působnosti v oblasti matriční agendy rovněž pro obce Bulhary a Hlohovec. Na základě dohody zajišťuje přestupkovou agendu pro Bulhary a Hlohovec. Stavební úřad pro obec Lednici vykonává Městský úřad Břeclav - stavební úřad. Statutárním zástupcem obce je starosta.

4. Kontaktní spojení


Kontaktní poštovní adresa:
Obecní úřad Lednice
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Lednice
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice

tel.: +420 519 340 112
fax: +420 519 340 112
e-podatelna: kancelar@lednice.cz
web: www.lednice.cz
ID datové schránky   yxpbc7v


Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek: = zavřeno =

5. Případné platby lze poukázat


Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

Číslo účtu: 1381969329/0800                                  

6. IČ a DIČ


Identifikační číslo organizace: 00283339.
Daňové identifikační číslo povinného subjektu: CZ00283339

7. Dokumenty


1. Seznamy hlavních dokumentůSeznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
2. RozpočetÚdaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
rozpocet-2012rozpocet-2012 (28.02.2012)
rozpocet-2013rozpocet-2013 (04.02.2015)
rozpocet-2014rozpocet-2014 (04.02.2015)
rozpocet-2015rozpocet-2015 (04.02.2015)

8. Žádosti o informace


Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a
způsob poskytování informací státním orgány a orgány územní samosprávy stanovuje
z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace. Obecní úřad Lednice
poskytne informace vztahující se k jeho působnosti ze žádosti musí být zřejmé, kterému
povinnému subjektu je určena a kdo jej činí.

Podání žádosti
Žádost o poskytnutí informace se podává ústě nebo písemně, a to i prostřednictvím
telekomunikačního zařízení na kontaktní adresu.

Vyřizování žádostí
Ústně či telefonicky podané žádosti o informace jsou vyřizovány ihned, nepovažuje-li žadatel
informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obecní úřad Lednice posoudí obsah písemné žádosti a pokud žádost splňuje všechny
náležitosti, poskytne informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání. Ze závažných důvodů lze
lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní prodloužit.

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15
dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti . Odvolání
se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné
působnosti, rozhoduje o odvolání rada obce.

9. Příjem žádostí a dalších podání


Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit podání, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Stížnosti a petice
Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se
stěžovatelem záznam, který stěžovatel podepíše. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, nikoli
podle označení.
Centrální evidenci stížností vede odbor organizační a vnitřních věcí.
Petice se podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o
právu petičním.

Návrhy a podněty
Návrhy a podněty lze podat u jednotlivých odborů, podle jejich působnosti. Tímto není
dotčena možnost občanů obrátit se na volené členy zastupitelstva včetně starosty a jeho
zástupců.

Rozhodnutí
Rozhodnutí jsou vydávány jednotlivými odbory v přenesené působnosti na základě žádosti
(návrhu) nebo z úřední moci. Doklady, které je žadatel povinen předložit k žádosti, na základě
které má být vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření, stejně tak jako místo, lhůtu a způsob, kde
lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí (opatření) příslušného odboru nebo
orgánu obce, případné postupy a lhůty, které musí odbory či orgány obce dodržovat, jsou
uvedeny u jednotlivých odborů, případně přímo u jednotlivých druhů rozhodnutí (opatření).
Příslušné tiskopisy (žádosti, návrhy apod.) jsou k dispozici na příslušných odborech (pokud k
žádosti nestačí neformální dopis ). Jde - li o samostatnou působnost a rozhoduje-li příslušný
orgán obce (rada, zastupitelstvo), neplatí opravné prostředky a lhůty dle obecného
správního řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Platné znění nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých odbor jedná a rozhoduje je k
nahlédnutí u jednotlivých odborů. Sbírka zákonů ČR je uložena na majetkoprávním odboru, v úřední dny je možno nahlédnout.

Příjem podání
a) ústně nebo telefonicky (519 340 112) na příslušném odboru obecního úřadu
b) na adresu: Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně úřadu (viz výše uvedená adresa),
c) faxem na čísle 519 340 112
d) prostřednictvím elektronické pošty na adrese kancelar@lednice.cz.

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek: = zavřeno =

10. Opravné prostředky


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit opravné podání, které dle obsahu projedná rada obce, zastupitelstvo obce nebo starosta.
Proti rozhodnutí strážníků obecní policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánu obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady obce, zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na postavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.
Proti ostatním úkonům orgánu obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumávání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963  Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice