Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

24.01.2021, svátek má Milena (zítra Miloš)

05.12.2019

Změna v poplatcích z ubytování


Od 1.1.2020 nabude účinnosti novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Změnou zákona o místních poplatcích budou zrušeny poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatky z ubytovací kapacity. Nově se bude dle obecně závazné vyhlášky vybírat poplatek z pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Plátce poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy do 15 dne následujícího kalendářního čtvrtletí, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků. Výčet osob, osvobozených od poplatku, najdete v § 3b zákona 565/1990 Sb..
Hlášení se podává v kanceláři odboru organizačního a vnitřních věcí - paní Vaníčková, tel.: 519 340 112, případně lze hlášení poslat poštou, či elektronickou poštou (vystavba@lednice.cz). Na základě tohoto hlášení uhradí poplatník vyměřený poplatek na pokladně OÚ Lednice nebo převodem na účet č. 1381969329/0800, VS: 1345.

Všichni ubytovatelé mají povinnost do 30.01.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách, popřípadě v listinné podobě na obecním úřadě.

Obec v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích vydá obecně závaznou vyhlášku, účinnou od 1.1.2020.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice