04.12.2020, svátek má Barbora (zítra Jitka)

30.09.2020

Vyhlášení nouzového stavu


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 957
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové
situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. u k l á d á
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to
před jejich uplatněním;
III. s t a n o v í , že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na
něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;
IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
V. p o v ě ř u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;
VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020, v 00.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice