02.03.2021, svátek má Anežka (zítra Kamil)

23.02.2021

Sčítání lidu, domů a bytů


scitani-2021scitani-2021 (23.02.2021)

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky
přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději
14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické
účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

skm_c25821022310550_0002 skm_c25821022310550_0001 skm_c25821022310550_0004 skm_c25821022310550_0003 skm_c25821022310550_000
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice