03.12.2020, svátek má Svatoslav (zítra Barbora)

07.04.2020

Rozhodnutí o prominutí navýšení místního poplatku


OBECNÍ ÚŘAD LEDNICE
Odbor organizační a vnitřních věcí
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

č.j.:  345/2020        V Lednici 07.04.2020
Oprávněná úřední osoba: Ivana Vaníčková/tel.: 519 340 112


R o z h o d n u t í
o prominutí navýšení místního poplatku dle § 16b zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích


Obecní úřad Lednice jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona             č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 101 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“) rozhodl z moci úřední rozhodl

t a k t o:

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 12. 03. 2020 na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/, a to usnesením vlády České republiky ze dne 12. 03. 2020 č. 194, správce místních poplatků promíjí na dobu do 30.06.2020 navýšení všech místních poplatků dle zákona o místních poplatcích za včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Prominutí navýšení místních poplatků se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
  

Odůvodnění:

Vláda České republiky vyhlásila od 12. 03. 2020 na území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/, a to usnesením vlády České republiky ze dne 12. 03. 2020 č. 194.

Ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích dává správci poplatku možnost z moci úřední místní poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Právě takovou mimořádnou událost správce poplatku považuje i vyhlášení nouzového stavu v důsledku výskytu koronaviru, spojeného s řadou vládních krizových opatření a omezení, zejména zákazem volného pohybu osob.

Správce poplatku proto z moci úřední prominul navýšení místních poplatků v případě, kdy poplatek nebo jeho část poplatník nezaplatí nebo neodvede ve správné výši a včas. Tímto rozhodnutím se promíjí navýšení poplatku všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Prominutí navýšení poplatku je prozatím správcem poplatku časově omezeno do 30. 06. 2020.

Toto rozhodnutí správce poplatku oznámí vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní i na svých webových stránkách.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ust. § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.


Ivana Vaníčková
vedoucí odboru

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice