05.12.2020, svátek má Jitka (zítra Mikuláš)

01.07.2020

Od 1.7.2020 se povoluje


Jak je to od července 2020 s protiepidemiologickými pravidly?

Plošně se ruší povinnost nošení roušek, a to od 1. července s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.

Plošně po celé ČR platí pro všechny návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb (celé znění mimořádného opatření):

Návštěva maximálně 2 osob (pravidlo se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
Povinná ochrana nosu a úst
Plošně se od 1. července upravují pravidla provozu vybraných subjektů takto
(celé znění mimořádného opatření):

ve všech provozovnách:

jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu artou
jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky)
v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny
provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce
farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa
knihovny:

pracovníci knihoven provádí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami
u vstupu zákazníci provedou dezinfekci rukou i zákazníci, dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny
prodej oděvů a obuvi:

zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží
holičství a kadeřnictví:

pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce
povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie

pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka
před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou
před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali
v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže)
mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry
zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.)
stravovací služby

zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky
dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků
v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny
v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali
provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice
je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, toalety apod.
u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny
platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány
u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny
provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků
vnitřní sportoviště a související vnitřní prostory venkovních sportovišť

doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem
provozovatel průběžně dezinfikuje místa, kde se klienti vyskytují a zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty
klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor
provozovatel zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách a možnost dezinfekce rukou
provozovatel průběžně dekontaminuje místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce)
provozovatel zajistí úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu
provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže

u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky
pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou
křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno
sauny

zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem
dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách
provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření
provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce
všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky)
neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení
pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce
provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky
provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění
součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem
Platná protiepidemická opatření pro lokální ohniska se zvýšeným výskytem onemocnění covid-19

Hlavní město Praha

Povinnost nošení roušek platí pro:
metro a jeho prostory,
vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.
Pozor platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky.

Celé znění mimořádného opatření.

Moravskoslezský kraj

Povinnost nošení roušek platí pro:
vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob,
osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb.
* činnosti, při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – definice epidemiologicky závažných činností, především § 19)

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:
Předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 10 dní (test nesmí být starší než 4 dny).
Celé znění mimořádného opatření.

Území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

Povinnost nošení roušek, platí pro:
všechny vnitřní prostory,
uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).
Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
Uzavření prostor společného stravování mezi 23:00 – 8:00 hodin.
Zákaz návštěv v nemocnicích a lůžkových zařízení sociálních služeb.
Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
Testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

letak-rousky_f letak-msk-ohniska_f
Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice