25.10.2020, svátek má Beáta (zítra Erik)

20.12.2012

Informace pro poskytovatele ubytovacích služeb


skmbt_c20312121914150skmbt_c20312121914150 (19.12.2012)


Informace k povinnosti hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a informace k povinnosti hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních na území obce Lednice, určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihy. Poplatek je povinen hradit ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek z ubytovací kapacity (sazba 4 Kč) vždy do 10 dnů po uplynutí čtvrtletí na účet správce poplatku nebo na pokladně OÚ Lednice a zároveň podat písemné hlášení s jeho výpočtem.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce Lednice za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek v tomto případě vybírá ubytovatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování na území obce Lednice poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy 10 dnů po uplynutí čtvrtletí (sazba 12 Kč). A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.
Hlášení lze podat v kanceláři odbor organizačních a vnitřních věcí  - paní Vaníčková (519 340 112) případně lze hlášení poslat poštou, či elektronickou poštou (vystavba@lednice.cz). Na základě tohoto hlášení uhradí poplatník vyměřený poplatek na pokladně OÚ Lednice nebo převodem na účet č. 1381969329/0800, VS: 1345, 1342.

Sankce:
Dle ustanovení §11 zákona č.565/1990 Sb., nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, může obecní úřad Lednice tyto poplatky zvýšit až na trojnásobek. Dle ust. §12 zák. č.565/1990 Sb., pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost lze dlužné částky doměřit do 3 let od konce kalendářního roku ve kterém poplatková povinnost vznikla.

V příloze zasíláme formulář k hlášení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a k hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity s příslušnými obecně závaznými vyhláškami. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte obecní úřad Lednice, odbor organizačních a vnitřních věcí, paní Vaníčkovou, tel.: 519 340 112, e-mail: vystavba@lednice.cz.

                                                                                                    

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice