Logon×

Poulicek Web Solution v0.9 build 1268930223 Ultimate

12.12.2019, svátek má Simona (zítra Lucie)

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Předmětem poplatku je přechodné pobývání za úplatu v obci Lednice za účelem rekreace.

Poplatky jsou vyměřeny dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.


Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v této činnosti, zejména její ukončení, je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.


Pro splnění ohlašovací povinnosti postačí sdělit správci poplatku:
 příjmení
 jméno nebo název
 bydliště nebo sídlo
 rodné číslo nebo IČO
 počet lůžek ubytovací kapacity a den vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.


Poplatku nepodléhají

- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (zák. 100/1988 o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů)  a jejich průvodci,
- osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
- osoby závislé na pomoci jiné osoby (zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)Ubytovatel vybraný poplatek odvede na účet správce poplatku (č. ú.: 1381969329/0800) nebo v hotovosti zaplatí na pokladně OÚ Lednice nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl poplatek vybrán.


Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Nepovinnou náležitostí evidenční knihy je datum narození ubytovaných fyzických osob (z důvodu možného prokázání osvobození).

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional subscribe_built Poulicek Web Solution, subscribe_made Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice