16.10.2019, svátek má Havel (zítra Hedvika)

Poplatek z ubytovací kapacity


Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu v obci Lednice.

Poplatky jsou vyměřeny dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.


Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v této činnosti, zejména její ukončení, je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.


Pro splnění ohlašovací povinnosti postačí sdělit správci poplatku:
 příjmení
 jméno nebo název
 bydliště nebo sídlo
 rodné číslo nebo IČO
 počet lůžek ubytovací kapacity a den vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek


Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.


Ubytovatel poplatek odvede na účet správce poplatku (č. ú.: 1381969329/0800) nebo v hotovosti zaplatí na pokladně OÚ Lednice nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl poplatek vybrán.


Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice