17.01.2021, svátek má Drahoslav (zítra Vladislav)

Poplatek z pobytu


Sazba poplatku z pobytu činí 30,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku je úplatný pobyt týkající se nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Plátce poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.

Všichni ubytovatelé mají povinnost do 30.01.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách, popřípadě v listinné podobě na obecním úřadě.

Hlášení se podává v kanceláři odboru organizačního a vnitřních věcí - paní Vaníčková, tel.: 519 340 112, případně lze hlášení poslat poštou, či elektronickou poštou (vystavba@lednice.cz). Na základě tohoto hlášení uhradí poplatník vyměřený poplatek na pokladně OÚ Lednice nebo převodem na účet č. 1381969329/0800, VS: 1345.


Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Nepovinnou náležitostí evidenční knihy je datum narození ubytovaných fyzických osob (z důvodu možného prokázání osvobození).

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice