27.10.2020, svátek má Šarlota a Zoe (zítra stát (vznik republiky))

Doručování písemností občanům na tzv. úřední adrese


Informace o doručování písemných zásilek občanům s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese - ohlašovně Obecního úřadu Lednice, Zámecké náměstí 70.

Obecní úřad Lednice nepřebírá od doručovatelů soukromou korespondenci pro občany, jimž byla přidělena tzv. úřední adresa - Lednice, Zámecké náměstí 70. Tato adresa slouží jako evidenční údaj především za účelem vydání osobních dokladů občanovi. V budově Obecního úřadu Lednice, na adrese Lednice, Zámecké náměstí 70, nikdo z občanů s tzv. úřední adresou fyzicky nebydlí, nemá zde svou domovní schránku a proto jim není možno osobní korespondenci doručit.

Obecní úřad Lednice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale v případě doporučených zásilek umožňuje doručovatelům zásilek zanechat ve svém sídle, na podatelně, výzvu k převzetí zásilky a poučení. Každý občan s trvalým pobytem na „úřední adrese“ má možnost v úředních hodinách učinit dotaz na Obecním úřadě v Lednici a zjistit, zda pro něho doručovatel zanechal „výzvu“.

Dále platí, že -
- zásilka je pro adresáta uložena na České poště v Lednici, Zámecké náměstí 71, kontaktní telefonní číslo 519 340 132-133;
- jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, tzv. fikce doručení se všemi právními důsledky;
- prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu;
- jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení;
- po uplynutí lhůty vrací doručovatel zásilku odesílateli.


Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly zásilky doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, příp. aby využil všechny možnosti vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Možnosti doručování:
- nahlásit na ohlašovně dle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která je zanesena do informačního systému evidence obyvatel; tuto adresu mají za povinnost využívat veškeré správní orgány a soudy;
- nahlásit soudu nebo správním orgánům adresu pro doručení písemností spojených s konkrétním správním řízením;
- zřídit si datovou schránku;
- zajistit si na České poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávání si zásilky přímo na poště;
- zajistit si na České poště za poplatek „dosílku“, tj. přeposílání zásilek na adresu, kde se fakticky zdržuje;
- zřídit si na České poště za poplatek P.O.BOX.

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice