24.09.2020, svátek má Jaromír (zítra Zlata)

Biosférická rezervace Dolní Morava


Program UNESCO Člověk a biosféra - MaB

UNESCO vyhlásilo celosvětový Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere - MaB), v roce 1970. Jeho cílem je "podpořit rozumné využívání přírodních zdrojů, zlepšit vztah člověka k a životnímu prostředí; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji".
Jako nástroj k naplňování cílů Programu MAB mají sloužit zvláště vybraná území, nazvaná biosphere reserves = biosférické rezervace (BR). Význam anglického označení "biosphere reserve" má ležet spíše ve významové rovině "biosférická rezerva" či "záloha" než „biosférická rezervace", která v překladech do mnoha jazyků, včetně českého, nepřesně akcentuje pouze ochranářskou stránku BR. To je důvod, proč v některých zemích používají označení "biosférická oblast", "biosférický park" apod., které výstižněji naznačují širší záběr programu MAB, než pouze ochranu přírody.
BR celého světa mají společné tři rovnocenné funkce, kterými jsou:
1. Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
2. Ekonomický rozvoj, který je sociálně, kulturně a environmentálně udržitelný
3. Podpora výzkumu, monitoringu a vzdělávání
Specifikem BR je to, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ta pro BR představuje pouze jeden z jejích úkolů.

Jako jediná BR u nás se těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání.

Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.

Aktivity BR musí být totiž rovnocenně doplněny o podporu těch lidských činností v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu udržitelnému využití a rozvoji, a také o schopnost sdílení získaných informací a zkušeností na mezioborovém principu.
Nezbytným prvkem každé BR musí být významný podíl "lidského elementu" nejen v krajině, ale také v účasti na správě BR. Proto je nutná rovnocenná spolupráce a zapojení samosprávy a místního obyvatelstva, státní správy, zástupců podnikatelských subjektů i ochranářských skupin a také odborníků na přírodovědné i společenské obory.
Do Světové sítě BR patřilo v roce 2012 celkem 610 BR ve 117 zemích z toho v České republice je jich šest (Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Karpaty a Dolní Morava).

Biosférická rezervace Dolní Morava

Naše obec je součástí BR Dolní Morava, která je nejmladší a nejmenší z českých BR (2003, 354 km2).
Vznikla rozšířením bývalé Biosférické rezervace Pálava (1986) o Lednicko-valtický areál a  lužní lesy v oblasti Podluží, mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje.

BR se u nás těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání.

Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.


Jako jediná BR v ČR není ani územně, ani organizačně totožná s žádnou chráněnou krajinnou oblastí nebo národním parkem.  Nachází se zde 25 zvláště chráněných území v čele s CHKO Pálava, dvě Ramsarské lokality mezinárodně významných mokřadů, 20 lokalit evropské soustavy Natura 2000, Lednicko-valtický areál zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, dva přírodní parky atd. Jako jediná BR u nás se těší dvojnásobnému statutu UNESCO, což ji činí jedinečnou, protože se jedná o skutečnost, která není ani v celosvětovém měřítku příliš obvyklá.

V ČR se také jedná o jedinou BR, která je řízena nevládní organizací - obecně prospěšnou společností (OPS), v jejíchž orgánech jsou přímo zastoupeny obce, podnikatelské subjekty, profesní organizace, Mendelova univerzita a nevládní organizace působící na území BR. Právě díky pestrému a rovnocennému zastoupení různých subjektů z regionu má obecně prospěšná společnost široký mandát k naplňování myšlenek BR o udržitelném rozvoji a využívání přírodních zdrojů v podmínkách intenzívně obhospodařované kulturní krajiny jakou je ta naše.
Úkolem OPS, v jejímž vedení je i zástupce našeho regionu, je, mimo jiné, vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a participační řízení BR, podporovat ochranu přírody, krajiny a kulturních tradic, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání. OPS také podporuje mezinárodní spolupráci a vede orgány ochrany přírody a krajiny, vlastníky, územní samosprávu a všechny ostatní zájmové skupiny a resorty k partnerskému přístupu při rozhodování o záležitostech Biosférické rezervace Dolní Morava.
OPS ve spolupráci s partnery realizuje konkrétní projekty, publikační činnost a osvětové a vzdělávací aktivity, které dále rozvíjí (mezinárodní projekty, likvidace starých ekologických zátěží, Management plán LVA, Koordinátor LVA, projekty obnovy krajinné zeleně pro obce, konference, semináře, přednášky, exkurze, spolupráce s univerzitami, atd.)

Filozofie BR Dolní Morava je od počátku nastavena s cílem ukázat, že i když je ochrana přírody jedním z hlavních cílů BR, nemůže být cílem jediným. Daleko důležitější je zabezpečit management kulturní krajiny ve spolupráci a v dohodě s odpovědnými krajinnými profesemi (zemědělci, lesníky, vodohospodáři a dalšími), vlastníky pozemků, podnikateli a ostatními subjekty tak, aby ochrana biologické a kulturní různorodosti vycházela z vyváženého vztahu mezi sociálními, ekonomickými a environmentálními principy.
Pestrost a vyváženost jak v zaměření práce, tak v zastoupení subjektů v managementu je základní charakteristikou, která činí naši Biosférickou rezervaci Dolní Morava jedinečnou v národním měřítku a uznávanou na mezinárodní scéně.
Více informací najdete na www.dolnimorava.org

Minaret
Oznámit chybu na stránce
 
Valid XML Valid RSS Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional běží na Poulicek Web Solution, vytvořil Zbyněk Poulíček, webm@ster: kancelar@lednice.cz
© 2007-2016 obec Lednice